Management Committee

Name Designation Photos
Sri M.V.Srinivas President Sri  M.V.Srinivas
Sri R.C.Vijay Kumar Jain Secretary  Sri R.C.Vijay Kumar Jain
Sri M.S.Dharmaveera Treasurer Sri M.S.Dharmaveera
Sri D.G.Shankaranarayana Shetty Member  Sri D.G.Shankaranarayana Shetty
Sri K.Govindareddy Member  Sri K.Govindareddy
Smt Kusuma Member  Sri Raghuveera
Sri Raghuveera Member  Smt Kusuma
Smt Lakshmi Srivatsa Member  Smt Lakshmi Srivatsa
Sri Prof. K.Basavaraju Member  Sri K.Basavaraju